خمیر پیتزا نیمه آماده

خمیر پیتزا ۴ عددی

هر کارتن شامل ۱۰ بسته ۴ عددی

خمیر پیتزا هایلا

خمیر پیراشکی منجمد

خمیر پیراشکی ۱۵ عددی

هر کارتن شامل ۲۴ بسته

خمیر پیراشکی هایلا
ساندویچ سرد آماده هایلا

ساندویچ سرد آماده